Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.
 

Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie Gminy Mierzęcice

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Umowa nr UDA-RPSL.09.01.01-24-064G/18-00

 

Opis projektu:

Projekt obejmował będzie realizację działań w zakresie wzrostu umiejętności dotyczących funkcjonowania w społeczeństwie. Projekt realizowany na podobszarze wyznaczonym do rewitalizacji - Mierzęcice Osiedle, na którym zdiagnozowano największą koncentrację wielu negatywnych zjawisk społecznych. Celem podjętych działań jest poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej oraz wzmocnienie aktywności mieszkańców poprzez działania o charakterze: środowiskowym, integracyjnym, edukacyjnym, aktywizacyjnym i kulturalnym. Działania te winny w efekcie spowodować podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej wśród mieszkańców grupy docelowej. Działania w ramach projektu: aktywizacja zawodowa, profilaktyka prozdrowotna, warsztaty kulturalno - artystyczne, działania edukacyjne.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno - zawodowej ludności zamieszkującej rewitalizowane obszary Gminy Mierzęcice.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację działań nakierowanych na aktywizację społeczno - zawodową ludności zamieszkującej rewitalizowane obszary gminy Mierzęcice (przeciwdziałanie zjawiskom bierności zawodowej, wykluczenia społecznego poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty dla mieszkańców oraz organizację zajęć z zakresu aktywizacji społeczno -zawodowej).

Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację m.in. działań: świadczenie usług społecznych, aktywizację zawodową, działania edukacyjne, działania  kulturalno-artystyczne.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.


Wartość projektu: 386 587,50 zł
Dofinansowanie UE: 328 599,37 zł