Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

07 lipiec 2011

Założenie działalności gospodarczej

 

Osoby fizyczne, które zamierzają założyć działalność gospodarczą, albo osoby fizyczne, które chcą prowadzić działalność jako wspólnicy spółki cywilnej, podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w formie elektronicznej przez Ministra Gospodarki.

 

W kwestii procedur związanych z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej oraz w kwestiach warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce właściwym aktem prawnym jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą, składa wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest on jednocześnie: wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną lub za pośrednictwem urzędu gminy (w formie papierowej).

 

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG drogą elektroniczną:

Formularz CEIDG-1, który ma być złożony drogą elektroniczną, dostępny jest:

 

Wniosek o wpis do CEIDG musi być podpisany z użyciem:

 • podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo
 • podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym w ramach ePUAP (bezpłatny),

 

Przyszły przedsiębiorca wypełnia formularz na stronie internetowej www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl i podpisuje go podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl można również założyć konto przechowujące podstawowe dane użytkownika, co przyśpieszy proces obsługi wniosku (będzie on prewypełniany na podstawie informacji podanych wcześniej w celu założenia konta).

Wniosek CEIDG-1 można wypełniać poprzez samodzielne uzupełnianie pól formularza albo korzystając z pomocy tzw. kreatora, który poprzez przewodnik „krok po kroku” i pytania pomocnicze ułatwia uzupełnienie kolejnych rubryk.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku. Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeśli wniosek jest poprawny oraz jeśli został złożony przez osobę do tego uprawnioną. System CEIDG prześle wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Dane przedsiębiorcy będą widoczne na stronie CEIDG najpóźniej po trzech dniach roboczych od dokonania wpisu.

 

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG w urzędzie gminy:

Przyszły przedsiębiorca może również wypełnić formularz na stronie internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl), a następnie wydrukować, podpisać odręcznie i zanieść go wybranego przez siebie urzędu gminy (na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalność gospodarczą można zarejestrować w dowolnie wybranym urzędzie gminy). Na wydruku (lub w pliku xml) umieszczony zostanie unikalny kod kreskowy, który pozwoli urzędnikowi w gminie na odnalezienie wypełnionego formularza w systemie CEIDG, sprawdzenie poprawności i rejestrację go.

 

Osoba, która zakłada działalność gospodarczą, może wypełnić wniosek o wpis do CEIDG w wersji papierowej, na  formularzu CEIDG-1, podpisać go własnoręcznie i zanieść go do urzędu gminy. Pracownik gminy potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym lub podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (bądź korzysta z innych form podpisu, umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia) i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia od jego otrzymania.

Wpis zostaje dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG.


Ponieważ organ gminy zobowiązany jest potwierdzić tożsamość przedsiębiorcy, konieczne jest zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Wypełniony wniosek CEIDG-1 można wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza). Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym lub podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (bądź korzysta z innych form podpisu, umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia) i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia od jego otrzymania. Wpis zostaje dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG.

 

Jak założyć firmę po 1 lipca 2011 – krok po kroku:

Przed przystąpieniem do rejestracji jednoosobowej firmy warto przygotować:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość
 • dane dotyczące adresu zamieszkania  (jeżeli stale działalność ma być wykonywana poza miejscem zamieszkania, trzeba będzie wskazać również te adresy)
 • dane dotyczące biura rachunkowego (jeśli zamierza się korzystać z usług takiego biura)
 • rodzaj działalności określony numerem Polskiej Klasyfikacji Działalności (właściwy dla przedmiotu zamierzonej działalności), więcej informacji na stronie http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
 • nazwę przyszłej firmy
 • numer konta bankowego

 

Krok pierwszy: przygotowanie wniosku:

 • przygotowanie wniosku o wpis do CEDIG drogą elektroniczną

 

Należy zarejestrować się w systemie ePUAP (www.epuap.gov.pl) w celu uzyskania tzw. profilu zaufanego, pozwalającego na elektroniczny kontakt z urzędami. Alternatywnie można uzyskać podpis elektroniczny (płatny), przydatny także w innych sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Usługi związane z wydawaniem podpisu elektronicznego świadczy w Polsce kilka firm komercyjnych,

 

 • przygotowanie wniosku do złożenia w gminie (jeśli wniosek będzie złożony bez narzędzi elektronicznej autoryzcaji)

 

Krok drugi: złożenie wniosku w systemie CEDIG albo urzędzie gminy

Należy wejść na stronę internetową CEIDG i wypełnić wniosek o wpis do ewidencji. Jest  on jednocześnie: wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników Poza podaniem niezbędnych danych osobowych (PESEL, data urodzenia, posiadane obywatelstwo, imiona rodziców etc.), koniecznie trzeba określić m.in. :

 • datę rozpoczęcia wykonywania działalności (od tego dnia liczy się obowiązek zapłaty składek do ZUS) – można określić inną datę rozpoczęcia działalności, nie wcześniejszą jednak niż data złożenia elektronicznego formularza
 • sposób prowadzenia dokumentacji rachunkowej (księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość, inne ewidencje);
 • oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa.)
 • adres firmy i miejsca wykonywania działalności.
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej (zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności
 • nazwę firmy

 

Jeśli nie posiadamy numeru NIP lub REGON, zostaną one automatycznie nadane.

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to - gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku.

Jeśli wniosek złożony urzędzie gminy jest niepoprawny - organ gminy wezwie do skorygowania go lub uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych.

 

Krok trzeci: złożenie dokumentów ZUS ZUA i ZUS ZZA we właściwym miejscowo oddziale ZUS:

Wniosek do CEDIG jest zgłoszeniem firmy jako płatnika składek, na tych drukach należy złożyć informację o osobie (osobach) ubezpieczonych. Wizyta w ZUS pozwoli też na wyliczenie pierwszej składki, w zależności od dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się działalność.

 

Krok czwarty: złożenie w urzędzie skarbowym dokumentów rejestracyjnych dla celów podatków VAT i akcyzy (o ile działalność firmy będzie jej podlegała):

Formularz VAT-R (Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług): http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=151&id=249140

We wniosku do CEDIG kwestie podatkowe dotyczą tylko podatku dochodowego.

Uwaga! Od 1 stycznia 2012 r. możliwe będzie dołączenie formularza rejestracyjnego VAT-R do wniosku o wpis do CEIDG.

 

Krok piąty: założenie firmowego konta bankowego i wyrobienie pieczątki:

Nie jest to wymagane przepisami, ale w praktyce okazuje się przydatne.