Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.2019, poz.1461 z dnia 2019.08.05) w podmenu udostępniamy Państwu odnośniki do elektronicznych wersji Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji oraz Elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego, którego wydawcą jest Wojewoda Śląski.

Urząd Gminy Mierzęcice prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego ustanowiony przez Radę Gminy Mierzęcice. Są one dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice oraz do wglądu w siedzibie i godzinach pracy Urzędu Gminy Mierzęcice w pokoju nr 28 (Biuro Rady Gminy Mierzęcice).

Ponadto informujemy, że Urząd Gminy Mierzęcice zapewnia zainteresowanym osobom nieodpłatny dostęp do aktów prawnych publikowanych elektronicznie za pomocą stanowiska komputerowego, mieszczącego się w pokoju numer 20 (sala posiedzeń) w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95.

Wydruk, wykonanie kserokopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne na zasadach określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Mierzęcice nr 0050.377.2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.