Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową prowadzoną przez Gminę Mierzęcice. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat. W tym wyjątkowym miejscu Dzieci czują się bezpiecznie, a dzięki właściwemu podejściu Kadry Pedagogicznej, wiedza zostaje przekazana z najwyższą starannością.
 
Dyrektorem szkoły jest Pan mgr Kamil Gwóźdź.

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły wspomagają wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz zapewniają wysoki poziom kształcenia. Gwarantują dzieciom życzliwe i podmiotowe traktowanie oraz poczucie bezpieczeństwa - realizują wewnątrzszkolny program „Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo”. Umożliwiają  każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości i stale rozwijają zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez szereg zajęć pozalekcyjnych t.j.:

 • dodatkowy język niemiecki w klasie IV - VI,
 • muzykoterapia,
 • zajęcia sportowe,
 • gimnastyka korekcyjna
 • koła językowe,
 • koło historyczne,
 • koło informatyczne
 • koło fizyczno- chemiczne
 • koło biologiczne
 • koło geograficzne
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową,
 • zajęcia logopedyczne,
 • warsztaty naukowe i kulturalno - oświatowe i szereg innych.

Dyrektor szkoły zapewnia wysoki poziom nauczania oraz naukę dwóch języków obcych (j.angielski, j.niemiecki). Udział uczniów w zajęciach dodatkowych pozwala im zdobywać ogromne osiągnięcia w różnorodnych konkursach: przedmiotowych, artystycznych, sportowych na szczeblu gminy, powiatu i kraju .

Szkoła bierze czynny udział w realizacji projektów unijnych, które wzbogacają ofertę zajęć dodatkowych, rozwijają umiejętności i pozwalają uczniom spełniać siebie na różnych płaszczyznach.

Szkoła realizuje również szereg innych projektów i programów nie tylko unijnych ale również ministerialnych, kuratoryjnych i ogólnopolskich - „Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń”, „Szkoła w ruchu”, W-F z klasą„ „Lekki tornister”, Szkoła Niepodległej 1918 - 2018”, „Wiarygodna Szkoła 2016”.

Uczniowie oraz ich rodzice otrzymują szeroko rozumianą pomoc psychologiczno - pedagogiczną oraz socjalną. Placówka jest otwarta na potrzeby rodziców (świetlica z dożywianiem czynna w godzinach od 7.00 do 16.00) oraz środowiska lokalnego. Dzięki bardzo dobrej współpracy z  władzami Gminy Mierzęcice, szkoła stale wzbogaca swoją bazę lokalową i dydaktyczną co znacznie poprawia komfort pracy i nauki dzieci.
Współpraca nawiązana z Agencją Rynku Rolnego pozwoliła na realizację programów „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”.

W roku 2019 Szkoła obchodziła jubileusz 50 - lecia. Ten miniony czas pozwolił szkole na wszechstronny rozwój, zbudowanie doskonałej bazy dydaktycznej i umożliwienie nowym rocznikom uczniów zdobywanie wiedzy w sposób bezpieczny, interesujący i globalny.

Nasza szkoła jest super, w niej „uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia, uczymy się, aby wiedzieć, działać, żyć wspólnie i być”.