Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Od wielu lat Gmina Mierzęcice prowadzi liczne działania, których celem jest pozyskiwanie funduszy na wzmocnienie procesu oczyszczania gminy z azbestu. Przypominamy, że obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach budynków - mają oni na to czas do końca 2032 r. Wyroby zwierające azbest mogą usuwać tylko wyspecjalizowane firmy, posiadające zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, a zdemontowane materiały muszą być przetransportowane na specjalnie wyznaczone składowisko.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do demontażu i/lub odebrania zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, proszeni są o złożenie w tym zakresie deklaracji do Urzędu Gminy w Mierzęcicach ul. Wolności 95, w terminie do 31 marca 2022 r.

Na podstawie złożonych do tut. Urzędu deklaracji, opracowany zostanie wniosek do WFOŚiWG w Katowicach o dofinansowanie do demontażu i/lub odebrania zdemontowanych wyrobów zawierających azbest w latach 2022-2023.

Wysokość dofinasowania wraz z udziałem środków z budżetu gminy będzie wynosiła 100% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku gdy gmina otrzyma dofinasowanie, demontaż azbestu oraz jego utylizacja zostanie wykonany przez firmę wyłonioną przez gminę. Warunkiem realizacji projektu jest przyznanie dofinansowania Gminie Mierzęcice.

Dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” nie obejmuje wykonania nowego pokrycia dachu budynku.

Telefon kontaktowy: 32 288 79 00 wew. 221 lub 217.

Do deklaracji należy dołączyć: Zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu / miejsc składowania azbestu (w przypadku zbierania), umożliwiające identyfikację ich położenia.

 

Do pobrania: