Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 5 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 - 16:00...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


14 lipiec 2011

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Realizacją pomocy społecznej w gminie zajmuje się, utworzony z dniem 1 maja 1990r., Ośrodek Pomocy Społecznej, który działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 21 października 2009 Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).

 

Zgodnie z tą ustawą Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, do których należy:

 1. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 3. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym -ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
 9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz  wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 10. praca socjalna,
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzinom,
 14. dożywianie dzieci
 15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 17. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 18. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
 19. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
 20. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 7. wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej,  której dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł netto, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z następujących powodów:

  • sieroctwa,
  • bezdomności,
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  • przemocy w rodzinie,
  • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  • bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
  • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
  • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
  • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca dodatki mieszkaniowe oraz zajmuje się przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Pani Mariola Niedbał, przy pomocy inspektorów ds. świadczeń rodzinnych i pracowników socjalnych.

 

Pracownicy starają się dotrzeć do wszystkich środowisk, dokonując wszechstronnej analizy sytuacji życiowej rodzin i osób.  Ponadto pracownik socjalny powinien udzielić podopiecznym  informacji, wskazówek i pomocy , po to, aby osoby te samodzielnie rozwiązywały swoje problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej.

 

Zadaniem pracownika socjalnego jest również wskazywanie podopiecznym możliwości uzyskania pomocy ze strony instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych. Ośrodek stara się skoordynować wszelkie działania pomocy społecznej na terenie gminy współpracując z organizacjami społecznymi  i różnymi instytucjami.