Baner projektu z logotypem Unii Europejskiej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn.:
 ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce”  
mająca na celu ochronę jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz racjonalizację
gospodarowania zasobami wodnymi współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej                
w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.