Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok odśnieżarki pracującej na drodze
  Informacja o prowadzeniu „Akcji Zima” w sezonie 2023 - 2024
  W związku z okresem zimowym przekazujemy Państwu informację o przebiegu „Akcji Zima” na terenie Gminy Mierzęcice. Drogi krajowe: odcinek drogi krajowej nr 78 położony w granicach administra...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


24 luty 2020

Budowa filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle

 

Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.

 

„Budowa filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle”

Przedmiotem projektu realizowanego przez Gminę Mierzęcice jest budowa filii bibliotecznej, polegająca na przebudowie i rozbudowie zdegradowanego budynku pełniącego dawniej funkcję domu nauczyciela. W ramach projektu planuje się następujące prace: roboty rozbiórkowe, remontowe, konstrukcyjne, instalacje sanitarne, elektryczne, wyposażenie i zagospodarowanie terenu. 

Celem projektu jest:

 • zwiększenie aktywności społeczno-gospodarczej ludności na podobszarze rewitalizowanym Mierzęcice Osiedle;

 

Powyższy cel wpisuje się w cele szczegółowe w zakresie:

 • realizacji działań nakierowanych na aktywizację społeczno-gospodarczą ludności podobszaru rewitalizowanego (przeciwdziałanie zjawiskom bierności zawodowej, wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty dla mieszkańców oraz organizację zajęć z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej);
 • poprawy stanu substancji kubaturowej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna; Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych; Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT.

Całkowita wartość projektu: 1 700 516, 41 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 1 568 216,23 zł.