Ochotnicza Straż Pożarna to umundurowana organizacja społeczna wyposażona w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Członkowie zrzeszają się w ochotniczych strażach pożarnych na zasadzie dobrowolności.


Podstawą prawną do tworzenia OSP jest Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 - Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej. Szczegółowe cele oraz zadania OSP określa własny statut danej jednostki. Ochotnicze Straże Pożarne zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej mogą zostać włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

 

Patronem Ochotniczych Straży Pożarnych jest św. Florian. Strażacy obchodzą swoje święto 4 maja, jest to dzień uważany za datę śmierci św. Floriana.

 

W Gminie Mierzęcice istnieje 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Funkcjonują one w sołectwach: Boguchwałowice, Mierzęcice, Mierzęcice II, Przeczyce, Nowa Wieś, Sadowie oraz Toporowice. „Ochotnicy” wspomagają Państwową Straż Pożarną w gaszeniu mniejszych pożarów, wyjeżdżają również do innych zdarzeń, w których działanie zawodowych strażaków mogą z powodzeniem zastąpić.

Do głównych celów i zadań OSP należy:

  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  • wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  • działania na rzecz ochrony środowiska,
  • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
  • występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

 

Ochotnicze straże pożarne zajmują się również szeroko rozumianą działalnością kulturalną i wychowawczą. Niektóre jednostki OSP zajmują się szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy.