Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.

 

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwałowicach


Projekt Zrealizowany przez Gminę Mierzęcice polega na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwałowicach w nowy lekki samochód ratowniczo- gaśniczy. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału OSP w Boguchwałowicach do działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Zakup wyposażenia przyczynia się do poprawy stanu gotowości operacyjnej OSP w Boguchwałowicach oraz skuteczności wykonywanych działań, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców obszaru działania jednostki - Boguchwałowic, Gminy Mierzęcice, powiatu będzińskiego tj. obszaru działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie. Jednostka OSP w Boguchwałowicach należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG). Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się zatem do wzmocnienia potencjału nie tylko wskazanej OSP ale także całego KSRG.

Do celów szczegółowych projektu zaliczyć można:
    • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców obszaru działania OSP w Boguchwałowicach;
    • zwiększenie skuteczności prowadzonych akcji ratowniczo - gaśniczych i usuwania skutków katastrof- zmniejszenie strat materialnych i osobowych, powstających w wyniku występowania niekorzystnych zdarzeń;
    • zwiększenie potencjału służb ratowniczych Gminy Mierzęcice i całego powiatu będzińskiego.

Projekt dofinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Całkowita wartość projektu: 159 600,00 zł *


Wnioskowane dofinansowanie: 46 941,18 zł:

w tym:
Dofinansowanie UE - 18 398,21 zł
Budżet Państwa z kontraktu terytorialnego - 28 542,97 zł

*
wartości wynikające z końcowego rozliczenia projektu