Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs.

 

Logotypy projektu "Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach"
Umowa nr UDA-RPSL.08.03.02-24-0515/19-00


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest poprawa warunków pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą modernizację stanowisk pracy oraz eliminację ryzyk w miejscu pracy obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia pracowników w połączeniu z bezpośrednim wsparciem pracowników w postaci szkoleń.

 
Cele projektu:

Celem projektu jest eliminowanie zdiagnozowanych czynników ryzyka w miejscu pracy i poprawa warunków pracy, wprowadzenie ergonomicznych rozwiązań połączonych z działaniami szkoleniowymi zmniejszającymi wystąpienie ryzyka w przyszłości oraz wdrożenie rozwiązań organizacyjnych służących efektywniejszemu zarządzaniu personelem, w szczególności w wieku 50+.

 
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. do 30.09.2021 r.

Wartość projektu: 158 375,00 zł
Dofinansowanie: 139 370,00 zł w tym:

  • UE 134 618,75 zł
  • Budżet państwa 4 751,25 zł