Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 5 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 - 16:00...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


24 luty 2020

Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice

 

Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.

 

  „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest z 87 lokalizacji wraz z odtworzeniem pokrycia dachu lub jedynie na demontażu i usunięciu odpadu, na terenie Gminy Mierzęcice.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbestu) na terenie Gminy Mierzęcice.

Cele szczegółowe:

 • poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Mierzęcice;
 • częściowa realizacja Programu usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032;
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników budynków objętych projektem;
 • poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Mierzęcice.

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów RPO WSL 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów; Działanie 5.2 Gospodarka odpadami; Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami– ZIT.

Całkowita wartość projektu: 2 566 053,68 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 1 961 018,05 zł.

Umowa o dofinansowanie z Instytucją zarządzającą RPO WSL została podpisana 14 grudnia 2018 roku.