SPRAWY ZWIĄZANE Z PODATKAMI OD OSÓB FIZYCZNYCH
  
Miniatura - symbol at Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego - osoby fizyczne
 Miniatura - symbol at Korekta informacji o lasach - osoby fizyczne
 Miniatura - symbol at Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego - osoby fizyczne
 Miniatura - symbol at Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego - osoby fizyczne
Miniatura - symbol at Korekta informacji o gruntach rolnych - osoby fizyczne
Miniatura - symbol at Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego - osoby fizyczne
 Miniatura - symbol at Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości - osoby fizyczne
Miniatura - symbol at Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - osoby fizyczne
Miniatura - symbol at Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z PODATKAMI OD OSÓB PRAWNYCH
  
 Miniatura - symbol at Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego - osoby prawne
 Miniatura - symbol at Korekta deklaracji na podatek leśny - osoby prawne
Miniatura - symbol at Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego - osoby prawne
 Miniatura - symbol at Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego - osoby prawne
Miniatura - symbol at Korekta deklaracji na podatek rolny - osoby prawne
Miniatura - symbol at Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego - osoby prawne
Miniatura - symbol at Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości - osoby prawne
Miniatura - symbol at Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości - osoby prawne
Miniatura - symbol at Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości - osoby prawne

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM
  
Miniatura - symbol at Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Miniatura - symbol at Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZAŚWIADCZEŃ PODATKOWYCH
  
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z OPŁATAMI
  
Miniatura - symbol at Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Miniatura - symbol at Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od środków transportowych
Miniatura - symbol at Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych (zmiana miejsca zamieszkania/siedziby, przedłużenie czasowego wycofania z ruchu, korekta błędnie wypełnionej deklaracji)
Miniatura - symbol at Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych
Miniatura - symbol at Dokonanie zwrotu lub przerachowań w zakresie należności niepodatkowych
Miniatura - symbol at Interpretacja w zakresie prawa podatkowego
Miniatura - symbol at Stwierdzenie nadpłaty podatku
Miniatura - symbol at Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) - osoby fizyczne
Miniatura - symbol at Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) - osoby prawne
Miniatura - symbol at Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Miniatura - symbol at Zwrot opłaty skarbowej