Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 5 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 - 16:00...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

08 styczeń 2013

Utrzymanie czystości na terenie gminy Mierzęcice

 

Gminnym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych objęte są nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno - wypoczynkowych.

Właściciele pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady (nie objętych gminnym systemem) są obowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych, tj. wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Mierzęcice.

Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice właściciele wszystkich nieruchomości, na których powstają odpady, są obowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych polega na segregowaniu odpadów komunalnych na następujące frakcje:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

 Zakaz wylewania nieczystości ciekłych!

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice, w zakresie dotyczącym nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 • Przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
 • Usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do jego przepełnienia, bądź wypływu ze zbiornika, w sposób wykluczający zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych oraz zapobiegający powstaniu procesów gnilnych w zbiorniku. W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, należy usuwać osady ściekowe, powstające podczas pracy instalacji, z częstotliwością określoną w instrukcji jej eksploatacji.
 • Posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni, zawartej z uprawnionym przedsiębiorcą oraz przechowywania dowodów uiszczania opłat za te usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego. Wywozu nieczystości płynnych z szamb może dokonywać jedynie wyspecjalizowany przedsiębiorca posiadający zezwolenie Wójta Gminy Mierzęcice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Jeśli dany teren jest uzbrojony w kanalizację sanitarną, właściciele nieruchomości zabudowanych, wyposażonych dotąd w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są przyłączyć budynek mieszkalny do sieci kanalizacyjnej na własny koszt. Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłącza wymagają uzgodnień z zarządzającym siecią. W przypadku Gminy Mierzęcice jest nim Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach przy ulicy Wolności 133.

Niestety niektórzy zamiast legalnie wywozić nieczystości z przydomowego szamba do oczyszczalni ścieków, wolą je pod osłoną nocy wylewać na okoliczne działki. Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest nielegalne! Zabronione jest odprowadzanie nieczystości płynnych do kanalizacji deszczowej, urządzeń melioracyjnych, rowów bądź wylewanie ich na polach razem z gnojówką i gnojowicą.

Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny. Dlatego też Policja ma obowiązek zareagować, a Gmina ma za zadanie wyegzekwować obowiązek podpisania przez właściciela posesji, umowy na wywóz nieczystości.

Tego typu ścieki to nie nawóz, który można wylać na pole czy do lasu z korzyścią dla tego terenu. Ścieki to przede wszystkim siedlisko wirusów i bakterii bardzo niebezpiecznych dla życia, np. bakteria E. Coli i Salmonella oraz cała masa różnych detergentów, które mogą zawierać trujące związki chemiczne, fosforany i azotany. Substancje te dostają się do gleb i wód gruntowych, powodując ich skażenie. Konsekwencje mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód mogą być bardzo poważne, gdyż bakterie chorobotwórcze przenoszone przez wodę do picia mogą powodować choroby przewodu pokarmowego lub choroby zakaźne.

Pamiętajmy, że konsekwencji i skutków wylewania ścieków do gruntu nie widać od razu, ale wcześniej czy później do nas wrócą i odczuwać je będziemy my, nasi sąsiedzi a przede wszystkim nasze dzieci. Każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nie przeszkadza nam wygląd rowów zanieczyszczonych ściekami w pobliżu naszych domów oraz odrzucający zapach, który unosi się w powietrzu i ciągnie się czasem przez całą okolicę?

W związku z licznymi skargami odnośnie nielegalnych zrzutów ścieków, informujemy mieszkańców, że będą przeprowadzane kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mierzęcice