Cztery logotypy instutucji współfinansujących projekt

Projekt „Wyrównujemy szanse w szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt nr: RPSL.11.01.04.-24-0085/18 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 417 714,29 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 375 942,86 zł
Wkład własny: 41 771,43
Okres realizacji: 03.09.2018r. do 31.07.2020 r.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i wyrównywanie szans edukacyjnych z przedmiotów matematyczno - fizyczno - informatycznych, biologiczno - chemicznych i j. obcych szkoły wiejskiej oraz wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez realizację zajęć specjalistycznych w tym zajęć dla uczniów młodszych. Projekt zakłada również wsparcie nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu przedmiotów przyrodniczych
  • Zajęcia rozwijające z przyrody;
  • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przyrody;
  • Zajęcia rozwijające z geografii;
  • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z geografii ;
  • Koło biologiczne
  • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii ;
  • Zajęcia rozwijające z chemii;
 2. Kształtowa nie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu przedmiotów matematyczno – fizyczno – informatycznych
  • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki
  • Zajęcia rozwijające z matematyki
  • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki
  • Zajęcia rozwijające z fizyki
  • Zajęcia rozwijające z informatyki
  • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z informatyki;
 3. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu języków obcych
  • Zajęcia rozwijające i dydaktyczno - wyrównawcze  z j. angielskiego
  • Zajęcia rozwijające i dydaktyczno - wyrównawcze  z j. niemieckiego
   Powyższe zajęcia realizowane będą w formie zajęć grupowych
 4. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dla ucznia młodszego:
  • Praca z pedagogiem
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy
  • Zajęcia z muzykoterapia
  • Warsztaty teatralno - muzyczne
   Powyższe zajęcia realizowane będą w formie zajęć grupowych i zajęć indywidualnych.
 5. Realizacja zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego
 6. Doskonalenie umiejętności  kompetencji zawodowych nauczycieli
  • Szkolenia / kursy z logopedii
  • Szkolenie / kurs w zakresie korekcyjno - kompensacyjnym
  • Szkolenie / kurs dla psychologa
  • Szkolenie / kurs z zakresu zajęć ukierunkowanych na korygowanie wad postawy

Aby uatrakcyjnić i rozbudzić zainteresowania uczniów / uczestników projektu przedmiotami ścisłymi i j. obcymi zaplanowano wyjazdy edukacyjne, m.in. Wycieczka do Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, wyjazdu do Katowic do Instytutu Fizyki, do Muzeum Historii Komputerów i Informatyki, wycieczka do centrum Nauki Kopernika w Warszawie

Realizacja projektu jest ukierunkowana na podniesienie rozwoju kompetencji kluczowych z przedmiotów ścisłych: matematyki, informatyki, przyrody, fizyki , chemii i j. obcych oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym ucznia młodszego, na podniesienie kompetencji ważnych w funkcjonowaniu społecznym. W/w kompetencje i umiejętności poprawi min. 80% uczestników projektu.

Placówka realizująca projekt wyposażona zostanie w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do efektywnej realizacji zaplanowanych działań. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach wyposażona zostanie w monitory  interaktywne z laptopem, zakupione zostaną komputery do pracowni informatycznej, pomoce do realizacji zajęć matematycznych, fizycznych, przyrodniczych i geograficznych, biologicznych, chemicznych, dywan terapeutyczny do realizacji zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Działania podejmowane w ramach projektu, na bieżąco będzie można śledzić na szkolnej stronie internetowej.

Biuro projektu:
Urząd Gminy w Mierzęcicach
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice
woj. Śląskie