Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach został powołany w 1995r. Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/43/95 z 18.12.1994r. i działa w oparciu o zaktualizowany statut, zatwierdzony przez Radę Gminy z 29 czerwca 1995r.

 

Funkcję dyrektora pełni mgr inż. Jarosław Ciszewski

 

Jako samofinansujący Zakład Budżetowy Gminy realizuje zadania w zakresie:

  • eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  • naliczania i pobierania opłat za wodę od odbiorców indywidualnych na podstawie umów cywilno prawnych. Podstawą prawną tych działań oraz ich zakresu jest ustawa "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" z 7 czerwca 2001r. DZ. U. Nr 72 z poź. zm i aktami wykonawczymi oraz Regulamin dostarczania wody powołany Uchwałą Rady Gminy nr XLI 273/2006r. z 12.06.2006r.
  • naliczania i pobierania opłat za wodę dostarczoną sąsiednim gminom.

 

Terenem działania Zakładu jest obszar Gminy Mierzęcice, na którym eksploatacją objęte są wodociągi o łącznej długości 88,5 mb, w zakresie średnic od 80 mm - 500 mm, 11 ujęć wody głębinowej, trzy przepompownie. Eksploatacją jest objętych również 6 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 2600 m3 wody oraz przyłącza wodociągowe odbiorców w ilości 2829 o długości łącznej 58,04 km.


Z ilości 2930 odbiorców wody można wyodrębnić 2862 odbiorców wodomierzowych i 68 ryczałtowych, stanowi to 98% zwodomierzowania ogółu odbiorców.


GZGWiK usuwa awarie związane bezpośrednio z obsługą sieci wodociągowych i urządzeniami wodociągowymi. Poza tym dokonuje się wymian wodomierzy związanych z legalizacją i awariami, wymiany zasuw domowych i przyłączy domowych. Zakład dokonuje montażu wodomierzy u odbiorców wody, przeprowadza remonty konserwacyjne na terenie obiektów będących w eksploatacji i zarządzie GZGWiK. Poza działalnością podstawową Zakład wykonuje również usługi zlecone w zakresie budowy i przebudowy instalacji wodociągowych oraz usługi komunalne w postaci opróżniania osadników bezodpływowych.