Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

24 luty 2020

Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach

 

Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.

 

„Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.01-24-021F/18-00 z dnia 14.11.2018r.

Opis projektu:
Projekt polega na utworzeniu nowych miejsc przedszkolnych oraz stworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju dla najmłodszych mieszkańców Gminy Mierzęcice uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach, poprzez zapewnienie szerokiej oferty zajęć ponadprogramowych niwelujących i wyrównujących zdiagnozowane potrzeby, stymulujących ich rozwój psycho-fizyczny oraz rozwijających u nich kompetencje społeczno-emocjonalne.

Cele projektu:
Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości usług przedszkolnych poprzez utworzenie 10 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie wiejskiej - Mierzęcice, dostosowanie oraz wyposażenie nowo utworzonego oddziału, dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci m.in. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wpływające na jego koordynację ruchową, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy poprzez terapię sportowo-ruchową, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć manualnych (m.in. plastyka, szydełkowanie) oraz warsztaty teatralne .Projekt przewiduje również doposażenie placu zabaw.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
Wartość projektu: 291 802, 53 zł
Dofinansowanie: 248 032,15 zł