Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.

 

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

 

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w 5 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Mierzęcice:

  1. budynek Urzędu Gminy w Mierzęcicach;
  2. budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach;
  3. budynek świetlicy w sołectwie Mierzęcice II;
  4. budynek Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach;
  5. budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowiu.

 

Celem projektu jest poprawa stanu jakości powietrza, poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków objętych zadaniem. Prace termomodernizacyjne wpłyną na zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Projekt dofinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Całkowita wartość projektu: 981 864,98 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 815 239,78, stanowi  85 % kosztów kwalifikowalnych.
Umowa o dofinansowanie z Instytucją zarządzającą RPO WSL została podpisana 22 sierpnia 2018 roku.