System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Realizacją pomocy społecznej w gminie zajmuje się, utworzony z dniem 1 maja 1990r., Ośrodek Pomocy Społecznej, który działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 21 października 2009 Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).

 

Zgodnie z tą ustawą Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, do których należy:

 1. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 3. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym -ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
 9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz  wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 10. praca socjalna,
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzinom,
 14. dożywianie dzieci
 15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 17. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 18. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
 19. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
 20. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 7. wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej,  której dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł netto, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z następujących powodów:

  • sieroctwa,
  • bezdomności,
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  • przemocy w rodzinie,
  • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  • bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
  • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
  • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
  • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca dodatki mieszkaniowe oraz zajmuje się przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Pani Mariola Niedbał, przy pomocy inspektorów ds. świadczeń rodzinnych, pracowników socjalnych oraz aspiranta pracy socjalnej.

 

Pracownicy starają się dotrzeć do wszystkich środowisk, dokonując wszechstronnej analizy sytuacji życiowej rodzin i osób.  Ponadto pracownik socjalny powinien udzielić podopiecznym  informacji, wskazówek i pomocy , po to, aby osoby te samodzielnie rozwiązywały swoje problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej.

 

Zadaniem pracownika socjalnego jest również wskazywanie podopiecznym możliwości uzyskania pomocy ze strony instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych. Ośrodek stara się skoordynować wszelkie działania pomocy społecznej na terenie gminy współpracując z organizacjami społecznymi  i różnymi instytucjami.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.