Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strzembosza i ul. Dworskiej w Mierzęcicach”.

 


Na podstawie art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej „ooś” , Wójt Gminy Mierzęcice zawiadamia, że sprawa z wniosku Inwestora – GTB Metropolis Sp. z o.o. Al. Korfantego 141 a, 40-154 Katowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strzembosza i ul. Dworskiej w Mierzęcicach”, nie może zostać załatwiona w ustawowym terminie.

Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność zasięgnięcia przez organ prowadzący postępowanie opinii sanitarnej, opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinii organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko (zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś), a także przeprowadzenie dalszych czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa. W związku z powyższym wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 stycznia 2023 r.

W świetle art. 36 Kpa, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Pouczenie: Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczynność), postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne  do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się  do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (art. 37 §1 pkt 1 i 2, §2 i §3 pkt 1 Kpa).

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. zamieszczenia niniejszego obwieszczenia na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95,
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://mierzecice.bip.info.pl/
  3. stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl
  4. tablicach ogłoszeń w sołectwach: Mierzęcice, Sadowie i Zawada

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski