Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


23 listopad 2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice (przyjętego uchwałą nr XLIV/331/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 18 kwietnia 2018 r.).

 

Na podstawie art. 48 ust. 7 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice (przyjętego uchwałą nr XLIV/331/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 18 kwietnia 2018 r.).

W oparciu o zapisy art. 48, w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pełnomocnik Wójta Gminy Mierzęcice w dniach 12.07.2022 r. i 18.07.2022 r. zwrócił się z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

W odpowiedzi na wniosek:

 1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach w opinii sanitarnej Nr NS-NZ.9022.21.83.2022 z dnia 11 października 2022 roku uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu dla projektu dokumentu aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice.
 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem Nr WOOŚ.410.361.2020.MM z dnia 11 sierpnia 2022 roku uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla projektu dokumentu dotyczącego aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice (przyjętego uchwałą nr XLIV/331/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 18 kwietnia 2018 r.).

Dokument przewiduje zmianę kierunku preferowanych rozwiązań dotyczących ogrzewania indywidualnego z urządzeń emitujących duże ilości zanieczyszczeń na źródła odnawialne lub ograniczające niską emisję. Plan uwzględnia założenia oraz cele operacyjne ujęte w dokumentach wyższego szczebla. W przedmiotowym dokumencie zaktualizowano liczbę planowanych inwestycji dla każdego z wariantów. W związku z planowanym zakresem niniejszego dokumentu zmieniła się liczba inwestycji (wymian), efekt oraz szczegółowe dane w kartach wariantów.

Biorąc powyższe pod uwagę uznano za możliwe zastosowanie art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – tj. przeanalizowanie czy realizacja postanowień projektu dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym obszary Natura 2000 – i w konsekwencji czy możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – biorąc jednocześnie pod uwagę uwarunkowania, o których mowa w art. 49 ww. ustawy, tj. charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie, rodzaj
i skalę oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko.

Na terenie gminy Mierzęcice nie znajdują się obszary i obiekty podlegające ochronie prawnej w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916). Przez gminę przebiegają korytarze ekologiczne określone w dokumencie „Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”(Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 2015). Przedłożone informacje na obecnym etapie nie dają podstaw do przewidywania znaczącego oddziaływania realizacji założeń dokumentu na zlokalizowane na terenie gminy oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie formy ochrony przyrody i nie powinny wpłynąć negatywnie na zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych.

Poszczególne kierunki działań realizowane będą w obrębie jednej gminy tj. gminy Mierzęcice. Realizacja działań może w różnym stopniu oddziaływać na środowisko, jednak w efekcie prognozuje się poprawę efektywności energetycznej prowadzącą do ograniczenia zużycia energii końcowej, redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.

Z  uwagi na przewidywany brak znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu, w świetle zapisów art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy – nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice”.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu dotyczącego aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice (przyjętego uchwałą nr XLIV/331/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 18 kwietnia 2018 r.).

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mierzęcice (www.mierzecice.bip.info.pl),
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice (www.mierzecice.pl).

 

/-/ z up. Wójta
mgr inż. Iwona Pańta
Zastępca Wójta