Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


24 listopad 2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o udziale społeczeństwa w opracowaniu dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice. Aktualizacja do 2030 roku (aneks do dokumentu przyjętego uchwałą nr XLIV/331/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice)

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zwaną dalej ustawa ooś, Wójt Gminy Mierzęcice podaje do publicznej wiadomości informację o udziale społeczeństwa w opracowaniu dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice. Aktualizacja do 2030 roku (aneks do dokumentu przyjętego uchwałą nr XLIV/331/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice).

 1. Wójt Gminy Mierzęcice przystąpił do opracowywania projektu dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice. Aktualizacja do 2030 roku (aneks do dokumentu przyjętego uchwałą nr XLIV/331/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice).
 2. Podstawowym celem sporządzenia ww. dokumentu jest aktualizacja Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice. Plan uwzględnia założenia oraz cele operacyjne ujęte w dokumentach wyższego szczebla. W przedmiotowym dokumencie zaktualizowano liczbę planowanych inwestycji dla każdego z wariantów. W związku z planowanym zakresem niniejszego dokumentu zmieniła się liczba inwestycji (wymian), efekt oraz szczegółowe dane w kartach wariantów. Zakres aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice jest zgodny z postanowieniami, przyjętego w 2008 roku przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, a także ramami polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.
 3. Projekt dokumentu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.bip.info.pl w wersji drukowanej dostępny jest w  siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu  32 288 79 00 wew. 221 lub 217)
 4. Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie od dnia 28 listopada 2022 r. do dnia 19 grudnia 2022 r.:
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, wtorek  i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu  32 288 79 00 wew. 221 lub 217)
 5. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Mierzęcice.
 6. W niniejszej sprawie nie jest prowadzone postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 7. Zgodnie z art. 41 ustawy ooś, uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 8. Obwieszczenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mierzęcicach przy ul. Wolności 95 i tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Mierzęcice.

/-/ z up. Wójta
mgr inż. Iwona Pańta
Zastępca Wójta

 

Do pobrania: