Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniach od 18.10.2022 r. do 25.10.2022 r. konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 do tutejszego Urzędu wpłynął jeden ,,Formularz zgłaszania uwag i wniosków".


Formularz został złożony w wyznaczonym terminie przez podmiot uprawniony do udziału w konsultacjach tj. Stowarzyszenie Skuteczni dla Gminy Mierzęcice.

Proponowana zmiana dotyczyła rozszerzenia zakresu priorytetowych zadań publicznych określonych w rozdziale 6 § 7 Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Proponowana zmiana dotyczyła dodania do priorytetowych zadań publicznych:

    1. działań na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
    2. wspierania działań na rzecz osób starszych i samotnych poprzez podtrzymywanie aktywności sportowej oraz
    3. działania na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu z zachowaniem ich naturalnych zasobów.
       
Wyżej wymienione zadania nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały.

Uzasadnienie:
Program Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 jest elementem działań podejmowanych przez Gminę w zakresie lokalnej polityki wspierania aktywności Organizacji w sferze wykonywanych zadań publicznych. Katalog sfery zadań publicznych określa art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który jest bardzo szeroki. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, gmina nie realizuje pełnego katalogu sfery zadań publicznych. Określono priorytetowe zadania w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Priorytety zadań określone w projekcie uchwały zostały wskazane przede wszystkim z uwagi na wielkość środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Realizacja zajęć sportowo - ruchowych promuje przez cały rok zdrowy styl życia, zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Regularna aktywność fizyczna stanowi korzystną przeciwwagę dla obciążenia pracą umysłową oraz nadmiaru stresów, a przede wszystkim odgrywa ważną rolę w zapobieganiu patologii społecznej, zwłaszcza wśród młodzieży. W dzisiejszej dobie chorób cywilizacji zajęcia sportowo - ruchowe są także uniwersalnym środkiem profilaktycznym pozwalającym uniknąć wielu chorób dzięki zachowaniu równowagi energetycznej ustroju. Jednocześnie organizacja zajęć sportowo - ruchowych, jest zadaniem skierowanym do szerokiej grupy mieszkańców Gminy Mierzęcice, którego głównym celem jest zagospodarowanie czasu wolnego. Rozszerzenie katalogu zadań o wskazane zadania przez Stowarzyszenie wiąże się z koniecznością zwiększenia finansowania Programu.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie ma możliwości sfinansowania dodatkowych zadań, w związku z czym nie uwzględniono proponowanych dodatkowo zadań w Programie Współpracy.
                               

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski