Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


05 lipiec 2022

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mierzęcice pn. Podinspektor - Ekodoradca w Referacie Gospodarki w ramach projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”.

 

I. Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (studia I stopnia).
 2. Biegła znajomość obsługi komputera (w tym MS Office) i urządzeń biurowych.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe

 1. Komunikatywna znajomość języka angielskiego – w mowie i w piśmie.
 2. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiąże się m.in. z koniecznością odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych).
 3. Umiejętność szybkiego uczenia się, kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw, proaktywność.
 4. Elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej.
 5. Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność wystąpień publicznych oraz organizowania i prowadzenia spotkań. 
 6. Gotowość do pracy w niestandardowych godzinach.
 7. Nastawienie na realizację celów. 

III. Zakres głównych zadań na stanowisku

 1. Przygotowanie indywidualnego planu i harmonogramu działania.
 2. Realizacja zadań zgodnie z przyjętym planem działania.
 3. Wsparcie realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.
 4. Aktywny udział przy opracowywaniu, aktualizacji bądź realizacji gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych: w programie ograniczania niskiej emisji (PONE), planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 5. Inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.
 6. Udział w pozyskiwaniu zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy, które umożliwi:
  • realizację zadań w postaci inwestycji i działań, ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń i/lub podniesienie efektywności energetycznej,
  • podniesienie świadomości społecznej związanej z zanieczyszczeniem powietrza,
  • realizację programów pomocowych dla mieszkańców nastawionych na redukcję emisji zanieczyszczeń.
 7. Wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym
  • udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia,
  • pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosku o dotację.
 8. Fachowe doradztwo w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym m.in. pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła.
 9. Prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym m.in.:
  • organizacja spotkań z mieszkańcami, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, happeningów i eventów,
  • udział w opracowaniu materiałów informacyjno-edukacyjnych w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej gminy,
  • działania mające na celu dotarcie do osób, które nie korzystają z powszechnie dostępnych środków przekazu, np. osoby starsze.
 10. Bieżąca współpraca z władzami gminy, Referatem Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice, innymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, Policją, instytucjami świadczącymi wsparcie finansowe, tj. WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiGW itp. w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza.
 11. Prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej dotyczącej projektu, w tym m.in.: opracowywanie raportów, zestawień, sprawozdań.
 12. Planowanie i monitorowanie budżetu w projekcie.
 13. Stała i ścisła współpraca z Województwem Śląskim jako Beneficjentem Koordynującym oraz właściwym miejscowo związkiem subregionalnym.
 14. Zarządzanie ryzykiem w zakresie realizowanych zadań, w tym m.in. monitorowanie gminy, Beneficjenta Koordynującego oraz właściwego miejscowo Związku Subregionalnego o przypadkach materializacji ryzyka.
 15. Proponowanie innowacyjnych działań ekodoradcy oraz działań zaradczych zwiększających efektywność wdrażania projektu.
 16. Współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.
 17. Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących działań informacyjno - edukacyjnych przewidzianych w projekcie (w ramach budżetu gminy).
 18. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach, studiach podyplomowych.
 19. Udział w cyklicznych spotkaniach ekodoradców organizowanych przez Beneficjenta Koordynującego i/lub właściwy miejscowo  związek subregionalny.
 20. Aktywny udział w kontrolach palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów.
 21. Bieżąca analiza działań proekologicznych i monitorowanie realizacji wskaźników projektu na poziomie gminy oraz proponowanie działań zwiększających efektywność wdrażania projektu.
 22. Realizacja obowiązków wynikających z Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

IV. Informacja o warunkach pracy

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 2. Miejsce pracy - parter Urzędu Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95 (budynek bez windy, z podjazdem dla niepełnosprawnych) oraz teren Gminy Mierzęcice.
 3. Praca z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych oraz wymagająca udziału w spotkaniach informacyjnych, w tym samodzielne prowadzenie spotkań.
 4. Po umowie o pracę na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony. 
 5. Zatrudniona osoba będzie zobligowana do udziału i ukończenia studiów podyplomowych oraz uczestnictwa w szkoleniach (koszt studiów i szkoleń będzie sfinansowany, w związku z powyższym będzie konieczność podpisania stosownej umowy lojalnościowej).

V. Wymagane dokumenty

 1. CV oraz list motywacyjny opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko Podinspektor Ekodoradca w Referacie Gospodarki w Urzędzie Gminy Mierzęcice.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mierzęcice w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł ponad 6%.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub doręczyć listownie na adres: Urząd Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice w zaklejonej kopercie, z dopiskiem  „Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor – Ekodoradca w Referacie Gospodarki”.
 2. Oferty należy składać do dnia 15 lipca 2022r. do godz. 14.00.
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych w treści ogłoszenia o naborze.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
 3. Wzór kwestionariusza osobowego, oświadczeń oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dostępne wraz z ogłoszeniem o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. O dokładnym miejscu, terminie i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.
 6. Postępowanie z dokumentami aplikacyjnymi odbywa się zgodnie z § 13 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze obowiązującego w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach.
 7. Wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/ 288 79 00, wew. 208.  

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Dokumenty do pobrania:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. Oświadczenia do celów rekrutacji
 3. Klauzula informacyjna