Miniatura - Herb Gminy MierzęciceStosownie do art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559  z późn. zm.) informuje się mieszkańców gminy o przedłożeniu Radzie Gminy Mierzęcice raportu o stanie gminy Mierzęcice za 2021 r.

 

Raport będzie przedmiotem obrad sesji Rady Gminy Mierzęcice planowanej na dzień 15 czerwca 2022 roku. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ,7 i 8 w/w ustawy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie nad raportem. W przypadku gotowości zabrania głosu podczas obrad sesji mieszkaniec składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Przedmiotowe zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Monika Dyraga

 Do pobrania: