Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące o przeprowadzeniu na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice informuje o przeprowadzeniu na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania, w terminie od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2022 r.

Akcja odszczurzania winna być poprzedzona akcją porządkową, mającą na celu uporządkowanie nieruchomości tak, aby pozbawić gryzoni możliwości zdobycia pożywienia.

Zgodnie z zapisami § 18 Uchwały Nr XIX/167/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7665 z dnia 3 listopada 2020 r.) obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami wielolokalowymi, budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, np. zakłady usługowe, sklepy, magazyny, hotele, obiekty gastronomiczne.

Akcję odszczurzania należy przeprowadzić według następujących zasad:

  1. akcja powszechnego odszczurzania polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, np. zakłady usługowe, sklepy, magazyny, hotele, obiekty gastronomiczne,
  2. wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i użytkownicy obiektów zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiednią ilość trutki. Wykonując czynności związane z odszczurzaniem, należy przestrzegać zaleceń zgodnych z instrukcją na opakowaniu,
  3. w dniach od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2022 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę w miejscach pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach i na strychach itp., uzupełniając ją w miarę spożycia przez gryzonie. Po 30 kwietnia 2022 r. należy zebrać resztki trutki. Gryzonie padłe na skutek akcji winny zostać zutylizowane,
  4. 4. wszystkie osoby przeprowadzające akcję odszczurzania są zobowiązane do podjęcia czynności zabezpieczających, a w szczególności powinny: - nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz pouczyć je o niebezpieczeństwie zatrucia trutką, - zwierzęta i ptactwo domowe w czasie akcji odszczurzania należy trzymać w zamknięciu, - w miejscu, gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUCIZNA”.

Przeprowadzone zabiegi deratyzacyjne należy udokumentować w formie protokołu zawierającego informacje o terminie i przebiegu zabiegu deratyzacyjnego.

Nadzór nad przebiegiem akcji sprawować będzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej oraz Wójt Gminy Mierzęcice.

 

Do pobrania: