Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


22 marzec 2022

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz  przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania.

 

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na ogłoszony 21 lutego 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęły łącznie 4 oferty:

 1. Na zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym” - 2 oferty.
 2. Na zadanie nr 2 „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych” - 2 oferty.

Zadania obejmują organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Mierzęcice oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych. Ich celem jest zachęcanie do ruchu i zdrowego trybu życia osób w każdym wieku oraz podniesienie poziomu sprawności i funkcjonalności osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 1 - 40.000 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 2 - 45.000 zł.

Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja oceniała możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty były oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych w ogłoszeniu konkursu kryteriów oceny.

Wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz ogłoszeniu otwartego konkursu i w wyniku oceny formalnej spełniły 4 złożone oferty.
Z 4 ofert dopuszczonych do oceny merytorycznej, wszystkie oferty zostały pozytywnie ocenione i uzyskały rekomendację do dofinansowania.

Biorąc pod uwagę otrzymaną punktację oraz dostępne środki na realizację zadania publicznego dotacje zostały przyznane w następujących wysokościach:

Zadanie nr 1 - „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

 1. Klub Sportowy ,,STRAŻAK” - kwota dotacji 26.350,00 zł.
 2. Uczniowski Klub Sportowy „IKAR” - kwota dotacji 11.200,00 zł.

Zadanie nr 2 - „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych”

 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – kwota dotacji 6.300,00 zł.
 2. Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji „Ku Zdrowiu” – kwota dotacji 17.000,00 zł.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski