Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na pracowników demontujących azbest na dachu
  Usuwanie azbestu z terenu gminy w 2024 r.
  Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) w ramach programu „Ogólnopolski program...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą w kwietniu - zmiana terminu
  Zapraszamy serdecznie na spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 26 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 NOWY TER...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


14 styczeń 2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie informujące strony postępowania o uzyskaniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej i postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, a także o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”.

 

Na podstawie art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej „ooś” Wójt Gminy Mierzęcice zawiadamia strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”, uzyskano:

 • opinię sanitarną nr NS/ZNS/524.422.4159.10/2021 z dnia 09.11.2021 r., w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej nie uzgodnił w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych ww. przedsięwzięcia,
 • postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4221.69.2021.WG.2 z dnia 05.01.2022 r. uzgadniające realizację ww. przedsięwzięcia i określające warunki.

Przed wydaniem ww. dokumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wystąpili o uzupełnienie i wyjaśnienie zapisów Raportu o odziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. Uzupełnienia zostały dokonane przez Inwestora pismem z dnia 12.12.2021 r. i pismem z dnia 04.10.2021 r.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Strony prowadzonego postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 95 (pok. nr 4), w godzinach pracy Urzędu t.j. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu).

Jednocześnie informuje, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, nie może zostać załatwiona w terminie, ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także dalszych czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa. W związku z powyższym wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do 31 marca 2022 r.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości, przez zamieszczenie na:

 1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95,
 2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl,
 3. stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl
 4. tablicach ogłoszeń w sołectwie Toporowice.

Zgodnie z art. 49 Kpa, niniejsze obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 14.01.2022 r.

/-/ z up. Wójta
mgr inż. Iwona Pańta
Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice