Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


24 wrzesień 2021

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceUnieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2021 w zakresie: ochrony i promocji zdrowia

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice, na podstawie art. 18 a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.), unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, gdyż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła do tutejszego Urzędu żadna oferta.

Uzasadnienie

W dniu 01 września 2021r. Wójt Gminy Mierzęcice ogłosił konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2021 w zakresie: ochrony i promocji zdrowia. Zadanie obejmowało szczepienia profilaktyczne w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV - rak szyjki macicy) i było skierowane dla dziewcząt w wieku 14 lat (rocznik 2007) mieszkających na terenie Gminy Mierzęcice.

W konkursie mogły wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i byli uprawnieni do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U z 2021r., poz 711 ze zm.).

Ofertę konkursową należało składać na formularzu ofertowym zgodnym z wymogami rozporządzenia z dnia 24 października 2018 r. Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), w terminie do dnia 22 września 2021 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 22 września 2021r. do godz. 15:30 do Urzędu Gminy Mierzęcice nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym unieważnienie konkursu jest w pełni zasadne. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski