Miniatura - logo artykułuWójt Gminy Psary podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcie pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Przeczyce-Siewierz".

 

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr SKO.OSW/41.9/177/2021/5115/RN z dnia 29.04.2021 r. zawiadamiam, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Przeczyce-Siewierz".

Zgodnie z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr SKO.OSW/41.9/177/2021/5115/RN z dnia 29.04.2021 r., Wójt Gminy Psary został wyznaczony do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Przeczyce-Siewierz".

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 1O, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego wskazujący, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania a także przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 1O wyżej wymienionej ustawy kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodmr.,rycl1 w postępowaniu wyjaśniającym.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, w pok. Nr 213, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek- czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00.

Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod nr telefonu 32/29 44 931.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201O r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), czyli drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1- 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, Jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast ww. postanowienie wydaje się zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt ·1 , 2 i 4 wspomnianej ustawy, po zasięgnięciu opinii następujących organów:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z/s w Będzinie;
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie" Zarząd Zlewni w Katowicach.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta - w przypadku pozostałych przedsięwzięć. Natomiast w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 1O, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary www.bip.psary.pl tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.bip.info.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Siewierz www.bip.siewierz.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz przy ul. Żwirki i Wigur1 16, 42-470 Siewierz oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia. Dane dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostały również zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Jednocześnie informuję strony prowadzonego postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego wystąpiono o wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicacl1, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach.

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 15.09.2021 R.

Wójt Gminy Psary

/-/Tomasz Sadłoń