Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z segmentami socjalno - administracyjnymi z tow. infrastrukturą.

 

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 64 ust.1 pkt 1,2 i 4 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 247), zwanej dalej „ooś” Wójt Gminy Mierzęcice zawiadamia strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z segmentami socjalno - administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach o numerach ewidencyjnych: 127/4, 128/4, 129/4, 130/4, 131/4, 132/4, 133/4, 134/4, 135/4, 136/4, 137/4, 138/4, 139/4, 140/4, 141/4, 142/4, 143/4, 144/6, 144/8, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 199 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 191, 192, 193, 194/4, 195, 196, 197/2, 198/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208/2, 208/1, 209, 210, 211, 212/1, 213/3, 214, 215, obręb Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat będziński, województwo śląskie, wystąpiono o wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko do:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górnicze,
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach.


Strony prowadzonego postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 95, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek  i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu tel. 32/ 288 79 00 wew. 221 lub 217).

Jednocześnie informuje, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, nie może zostać załatwiona w terminie, ze względu na oczekiwanie na opinię organów w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a także konieczność przeprowadzenia dalszych czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa. W związku z powyższym wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do 30 kwietnia 2021r.

Pouczenie: Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie  z art. 36 §1 (bezczynność), postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (art. 37 §1 pkt 1 i 2, §2 i §3 pkt 1 Kpa).

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane  o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. zamieszczenia niniejszego obwieszczenia na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95,
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej: mierzecice.bip.info.pl,
  3. stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl,
  4. tablicach ogłoszeń w sołectwie Nowa Wieś,
  5. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowic,
  6. stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.ozarowice.pl,

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski