Miniatura - Herb Gminy MierzęciceW ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” obejmującego zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice” informuję mieszkańców, że na terenie gminy trwają prace geodezyjne mające na celu aktualizację map do celów projektowych.


Prace te prowadzą geodeci reprezentujący Biuro Projektów MGGP z Tarnowa, którzy posiadają stosowne umocowania i są wyposażeni w kamizelki z oznaczeniem biura. Uprzejmie proszę o umożliwienie dokonania pomiarów i udzielenie wszelkiej pomocy.

Informuję ponadto, że od dnia 20 stycznia 2012 r. rozpoczyna się procedura uzgadniania przebiegu projektowanej kanalizacji. Właściciele nieruchomości, przez które przebiegać będzie projektowana kanalizacja lub które sąsiadują z działkami, na których budowana będzie kanalizacja proszeni są o przyjęcie osób dokonujących uzgodnień i podpisanie przedstawionych dokumentów.


Osoby, które będą dokonywały uzgodnień będą posiadały stosowne upoważnienia imienne wystawione przez Panią Krystynę Kiecka reprezentującą Wykonawcę Robót Budowlanych wyłonionego, zgodnie  z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.

Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.         


    
Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski