Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

28 grudzień 2011

Uchwalono projekt budżetu

Miniatura - Herb Gminy Mierzęcice

W trakcie sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 grudnia 2011  przede wszystkim przyjęto projekt budżetu na 2012 rok. W sesji uczestniczyła również grupa mieszkańców, którzy poprosili Radę Gminy o rozwiązanie problemu dowożenia dzieci do SP nr 2.

 

W sesji, która odbyła się 28 grudnia 2011 roku uczestniczyli oprócz przedstawicieli władz gminy Mierzęcice również dyrektorzy gminnych jednostek, Stanisław Paks, radny powiatu będzińskiego, przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Powiatu i mieszkańcy – rodzice dzieci uczęszczających do SP nr 2 w Mierzęcicach – Osiedlu.
W trakcie sesji przyjęto dwie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok i uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mierzęcice. 

Następnie radni przyjęli projekt budżetu na 2012 rok. Dochody budżetu gminy przyjęto w łącznej wysokości 26.751.243,00 zł, w tym dochody majątkowe  to 10.082.993,00 zł, a dochody bieżące 16.668.250,00 zł. Wydatki zostały ustalone  w łącznej wysokości 28.465.228,00 zł, w tym wydatki bieżące to 16.648.076,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11.817.152,00 zł. Wydatki przeznaczone są w szczególności na zadania własne gminy w kwocie 15.326.054,00 zł, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 1.112.551,00 zł. Po stronie wydatków na zadania przyjęte do realizacji w drodze porozumienia przyjęto kwotę 73.883 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej obejmują kwotę 11.952.740,00 zł. Ustalono deficyt budżetowy w wysokości 1.713.985,00 zł, którego źródłami pokrycia są pożyczki w wysokości 1.713.985,00 zł.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3.254.254,00 zł i łączna kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.540.269,00 zł. Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.200.000,00 zł; finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.713.985,00 zł; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.540.269,00 zł.

Po stronie wydatków najwięcej, bo 7.899.940,00 zł zostało przeznaczone na oświatę i wychowanie. Na pomoc społeczną przeznaczono 2.000.525,00 zł, na gospodarkę komunalna i ochronę środowiska – 547.113,00 zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 953.000,00 zł
Na transport i łączność przeznaczono 2.846.322 zł (głównie na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej), a na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi 10.387.649,00 zł (w całości na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej).

Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.
-II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy przedłożonego przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniami i materiałami informacyjnymi. Projekt został opracowany na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych. Podstawowe wielkości budżetowe tj. dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zaplanowano w ustawowej szczegółowości z odpowiednim wyodrębnieniem m.in. zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostce samorządu terytorialnego. Przedłożony projekt jest zrównoważony, a źródło sfinansowania deficytu zostało prawidłowo określone – podkreśla Józef Stęplowski, przewodniczący II Składy Orzekającego RIO w Katowicach.

Pozytywnie przyjęto go również w czasie posiedzenia Komisji Wspólnej mierzęcickiej Rady Gminy. Radni Rady Gminy w Mierzęcicach przyjęli go w trakcie sesji 28 grudnia 2011 roku.
Radni zdecydowali również, o co zawnioskował Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice o przystąpieniu do realizacji projektu pt. „I Ty możesz zostać geniuszem” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

-Podjecie uchwały było niezbędne do zawarcia umowy. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Podjęcie uchwały umożliwi realizację projektu w klasach od I do III Szkół Podstawowych na terenie gminy. Są to m.in. zajęcia socjoterapeutyczne i psychotechiczne, które obejmują zajęcia plastyczne, tenisa stołowego i judo – tłumaczy Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice.

Następnie radni wysłuchali sprawozdania z prac Komisji Infrastruktury będzińskiej Rady Powiatu, które zaprezentował radny Stanisław Paks, mieszkaniec gminy Mierzęcice. Później oddano głos rodzicom dzieci z Nowej Wsi, Najdziszowa i Zadnia. Rodzice protestowali przeciwko likwidacji autobusu dowożącego dzieci do SP nr 2.
-Gdy likwidowana była Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi obiecano nam, że dzieci będą mogły jeździć do szkoły w Osiedlu autobusem. Ulice Wojska Polskiego, Zawadzkiego są niebezpieczne. Zwłaszcza najmłodsze dzieci nie mogą same korzystać z autobusów liniowych i przekraczać ruchliwych jezdni – podkreślał Mariusz Małota, przewodniczący Rady Rodziców SP nr 2 w Mierzęcicach – Osiedlu.
-Chcę zrozumieć tę sprawę, chcę wiedzieć, kto był pomysłodawcą likwidacji autobusu – pytała Aneta Szafran z Nowej Wsi.

Wtórowała jej Aneta Jasińska – Duda, mama 8-latka, która tłumaczyła, że obowiązkiem rodziców jest dbanie o dobro swoich dzieci, dlatego zdecydowała się wystąpić w trakcie sesji Rady Gminy w Mierzęcicach.
Grzegorz Podlejski, wójt gminy tłumaczył, że decyzję w sprawie likwidacji autobusu podjęła Rada Gminy w Mierzęcicach. Sprawa wymagała ujednolicenia. Dzieci z całej gminy powinny być traktowane jednakowo, tymczasem autobus gminny funkcjonował tylko w jej części. To - by autobus obsługiwał całą gminę wymagałoby znacznych kosztów i byłoby niezgodne z prawem. Tadeusz Twardoch, przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że kompetencje likwidacji bądź przywrócenia autobusu należą do Wójta Gminy, rada wyraziła jedynie swoją opinię.
-My nie szukamy 30 tys. na autobus dla dzieci z Nowej Wsi. My mamy uchwalony budżet, w głosowaniu nad którym wstrzymałam się od głosu i Wieloletnią Prognozę Finansową - na papierze. Na oświatę i wychowanie jest 7 mln i 899 tys., podczas, gdy w tym roku wydatki na ten cel wyniosły grubo ponad 8 mln nie licząc m.in. przedszkoli. My już wiemy, że pieniędzy nie będzie. A z czego wynika ta sytuacja? Powiem to ja, bo widzę że nie ma innych odważnych, by to powiedzieć. Zgodnie z zarządzeniem poprzedniego wójta, któremu też widocznie brakowało odwagi, dzieci jeździły w gminie prawie wszystkie za darmo. Chyba, że mieszkały tak blisko, że nie kalkulowało im się jechać do szkoły autobusem miejskim lub tym opłaconym przez gminę. Wójt odpowiada za to, ale obowiązuje go dyscyplina budżetowa, bo są to finanse publiczne, więc ta sytuacja nie bierze się z niczego. Każdy z nas decydując o tym, na co pieniądze gminne przekazać musi działać zgodnie z prawem. Obecny pan wójt, chylę czoło dla jego odwagi, mówi wprost, że zarządzenie jego poprzednika było niezgodne z prawem, bo zwracano koszty dojazdu dzieciom, które nie spełniały ustawowego obowiązku – zamieszkania w odległości, co najmniej 3 km od placówki oświatowej, dla uczniów szkół podstawowych i co najmniej 4 km dla uczniów gimnazjów. I wcale się panu wójtowi nie dziwię, że zwrócił na to uwagę, chociaż rozpętało to prawdziwą burzę. Wójt może tylko i wyłącznie działać zgodnie z prawem. Kompetencją wójta jest podjęcie decyzji o zwrocie kosztów biletów na autobus miejski, lub opłacenie autobusu gminnego, dlatego padł wniosek, by wszystkie dzieci miały zwrot kosztów dojazdu do szkół zgodnie z ustawą o oświacie – podsumowała radna Ewa Pustkowska.
Radni zgodzili się, że kształt gminnej oświaty wymaga dokładnej analizy. Problem będzie omawiany w najbliższym czasie.

Na zakończenie sesji nastrój uległ zmianie. Wszyscy złożyli sobie życzenia, by Nowy Rok, który będzie czasem ciężkiej pracy był lepszy od poprzedniego. Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice wręczył zebranym słodkości świąteczno - noworoczne.