Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


07 luty 2018

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceOgłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania.I Nazwa i rodzaj zadania:

 1. Zadanie Nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym”.
 2. Zadanie Nr 2 „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych


Zadania obejmują organizację wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe oraz ruchowe, a także zachęcanie do ruchu i zdrowego trybu życia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Mierzęcice.


II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2018 r.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Nr 1 - 40.000 zł.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Nr 2 - 40.000 zł.


Dotacje przyznane zostaną po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Dotacja w przyznanej kwocie może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zadania.

Na realizację zadania publicznego: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 r. przekazana została kwota 70.000 zł.

 

III Zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań:

 1. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
 2. W przypadku, gdy suma środków finansowych wynikająca ze zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków zabezpieczonych w budżecie gminy, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty dotacji.
 3. Termin realizacji zadań ustala się na okres od dnia zawarcia stosownych umów z wybranymi podmiotami do 15 grudnia 2018 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.
 4. Podmioty ubiegające się o dotacje na realizację w/w zadań winny zabezpieczyć właściwe miejsce wraz z wyposażeniem oraz wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą uprawnioną do realizacji określonego zadania.
 5. Zlecanie zadań publicznych, jako zadań zleconych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, odbywać się może w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Wnioskodawca winien zagwarantować wkład własny finansowy w wysokości minimum 5 % kosztów zadania. Koszty te udokumentowane powinny być fakturami lub rachunkami.
  Koszty obsługi zadania publicznego nie mogą przekroczyć 15 % całkowitej wartości zadania.


IV Oferta konkursowa powinna zawierać:

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji.
 2. Termin i miejsce realizacji zadania.
 3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie, którego zadanie dotyczy.
 5. Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
 6. Deklarację odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 7. Załączniki:
  • aktualny wyciąg lub potwierdzona kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Stowarzyszeń lub zaświadczenie z innego rejestru w przypadku stowarzyszeń nie podlegających rejestracji w KRS,
  • kserokopia aktualnego statutu.


V Termin składania ofert:

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnym z wymogami rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r. Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300), w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na dotację w 2018 r. - Zadanie Nr……” w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.
do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.


VI Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Każda złożona terminowo oferta podlega ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Ofertę uznaje się za prawidłową i dopuszcza się do dalszego etapu konkursu, gdy została złożona w terminie, jest wypełniona w sposób trwały i czytelny oraz zawiera kalkulację przewidywanych kosztów a także uwidoczniony wkład własny finansowy w wysokości minimum 5% wartości zadania oraz posiada wymagane załączniki.
 3. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone przez powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Mierzęcice komisję konkursową.
 4. Komisja przy rozpatrywaniu ofert ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty będą oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych kryteriów oceny.


Etap I

Lp.

Kryterium formalne

TAK/NIE

Możliwość uzupełnienia

1.

Czy oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie oraz w sposób określony w ogłoszeniu?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona

2.

Czy oferta złożona na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,
oferta odrzucona


3.

Czy oferta podpisana została przez upoważnione do tego osoby zgodnie
z zapisami statutu?

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji

4.

Czy oferta jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane załączniki?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona

5.

Czy oferta jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs?

 

Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona


6.

Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia zgodnie z ogłoszeniem o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,
oferta odrzucona


7.

Czy zadanie, którego dotyczy oferta, jest objęte celami statutowymi organizacji składającej oferty?

 

Brak możliwości uzupełnienia,
oferta odrzucona

8.

Czy oferta zawiera wymagany wkład własny finansowy?

 

Brak możliwości uzupełnienia,
oferta odrzucona

9.

Czy koszty obsługi zadania publicznego wskazane w ofercie nie przekraczają 15% całkowitej wartości zadania?

 

Brak możliwości uzupełnienia,
oferta odrzucona


Etap II
(do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne)

Lp.

Kryterium merytoryczne

Punktacja


1.

Merytoryczna zawartość oferty, w tym proponowana jakość wykonania zadania, zbieżność projektu z celami zadania, cykliczność podejmowanych działań


0-20 pkt


2.

Dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone
w ramach projektu


0-10 pkt

3.

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-10 pkt

4.

Zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet, w tym wkład własny finansowy, wyceniony wkład rzeczowy i osobowy

0-10 pkt

5.

Udział % finansowania zadania z innych źródeł niż budżet

0-5 pkt

6.

Ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie (rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych środków).

0-5 pkt


Projekty, które uzyskają ocenę poniżej 35 pkt, nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania.

 1. Komisja konkursowa rozpatrzy oferty w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokona Wójt Gminy Mierzęcice.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszone zostaną niezwłocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
 4. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.


Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Pliki do pobrania: