Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


15 maj 2017

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przekroczenia wód powierzchniowych

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceMarszałek Województwa Śląskiego informuje, że w dniu 11 maja 2017 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Pana Jacka Wojny z firmy TRACTEBEL ENGINEERING S.A. w Katowicach, działającego z pełnomocnictwa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. w Warszawie.

Postępowanie dotyczy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia wód powierzchniowych gazociągiem wraz z kablem światłowodowym dla zadania pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”. Inwestycja na terenie województwa śląskiego obejmuje: Gminę Mierzęcice (powiat będziński), Gminę Świerklaniec, Gminę Ożarowice (powiat tarnogórski) i Miasto Dąbrowa Górnicza.  

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu tzw. „specustawy gazowej”.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, strony (osobiście lub działając przez pełnomocnika) zgodnie z art. 73 § 1 w/w Kodeksu mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Reymonta 24, pok. nr 716 (VII piętro) w terminie do 26 maja 2017 r. Kontakt telefoniczny: Wydział Ochrony Środowiska (32) 77 40 744.

Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Ponadto strony mają także prawo do składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 11.05.2017 r. (znak sprawy: OS-WS.7322.64.2017, znak pisma: OS-WS.KW-256/17), zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 12.05.2017 r.

W przypadku zawiadamiania o wszczęciu postępowania administracyjnego przez obwieszczenie, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Mierzęcice

(-) mgr Grzegorz Podlejski