Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


26 kwiecień 2017

Postępowanie w sprawie o wydanie decyzji lokalizacyjnej

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceBudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa to inwestycja, której Komisja Europejska w październiku 2013 r. przyznała status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym”. Planowana jest ona do współfinansowania przez Unię Europejską. Ma ona priorytetowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

Przypominam, iż przedsięwzięcie będzie realizowane m.in. na terenie Gminy Mierzęcice (sołectwa: Nowa Wieś, Mierzęcice, Zawada, Sadowie, Toporowice i Przeczyce).

Aktualnie Inwestor stara się pozyskać decyzję konieczną do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Wobec powyższego, Wojewoda Śląski (obwieszczeniem IFXIII.747.2.2017 z dnia 20 kwietnia   2017 r.) podał do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. w Warszawie, reprezentowanego przez Panią Justynę Schydlo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”, pouczając:

Zgodnie z przepisami specustawy gazowej, z dniem doręczenia zawiadomienia:

 1. nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem przepisów prawa jest nieważna;
 2. w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, do czasu wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnika użytku publicznego; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania decyzji
  o ustaleniu  lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu;
 3. w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, do czasu wydania takiej decyzji zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto, w przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub przeniesieniu własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wskutek innego zdarzenia prawnego, po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania, nabywca i zbywca są obowiązani zgłosić właściwemu wojewodzie dane nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie stanowią podstawy do wznowienia postępowania.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 (IV piętro, pok. 529), w godz. 9.00 – 14.00, w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego, w którym wymienione zostały nieruchomości objęte inwestycją, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 26.04.2017 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski