Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na ogłoszony 14 lutego 2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania wpłynęło łącznie 8 ofert.

 

  1. Na zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym” - 2 oferty.
  2. Na zadanie nr 2 „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych” - 6 ofert.

Zadania obejmują organizację wolnego czasu poprzez organizacje zajęć sportowych oraz ruchowych, a także zachęcanie do zdrowego trybu życia osób w każdym wieku na terenie Gminy Mierzęcice.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 1 - 40.000 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 2 - 30.000 zł.

Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja oceniała możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty były oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych w ogłoszeniu konkursu kryteriów oceny.

Wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz ogłoszeniu otwartego konkursu i w wyniku oceny formalnej spełniło 6 złożonych ofert. 2 oferty nie spełniły kryteriów formalnych   i zostały odrzucone, tj.:

  • Oferta Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli „Nasza Szkoła” Przeczyce
  • Oferta stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przyjaciół Toporowic


Wszystkie oferty dopuszczone do oceny merytorycznej zostały pozytywnie ocenione i uzyskały rekomendację do dofinansowania.  Z uwagi na ograniczone środki finansowe przewidziane na realizację zadania publicznego dotacje zostały przyznane w następujących wysokościach:

Zadanie nr 1
„Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

  1. Klub Sportowy ,,STRAŻAK” - kwota dotacji 30.000 zł.
  2. Uczniowski Klub Sportowy IKAR - kwota dotacji 10.000 zł.

Zadanie nr 2
„Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację  zajęć sportowo - ruchowych”      

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji wsi Boguchwałowice - kwota dotacji 5.400,00 zł
  2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice”VI Bieg - kwota dotacji 8.400,00 zł.
  3. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice” - Maraton Wyżyny Śląskiej - kwota dotacji 8.400,00 zł.
  4. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Przeczyce ,,Nad Czarną Przemszą” - kwota dotacji 7.800,00 zł.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski