Miniatura - Herb Gminy MierzęciceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że na wniosek Pani Ewy Mikosz, działającej w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie”.


Wobec powyższego, strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawo do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

Materiał dowodowy dostępny jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, mieszczącej się przy ul. Dąbrowskiego 22. Z jego treścią można zapoznać się w dni robocze, w godzinach 8.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu: (32) 42 06 805.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOOŚ.4201.4.2016.AS2.1 z dnia 4 listopada 2016 r., zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 09.11.2016 r.


Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski