Miniatura - Herb Gminy MierzęciceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach (obwieszczeniem z dnia 2 listopada 2016r.), informuje strony postępowania, że w dniu 31 października 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.


Od decyzji, wydanej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg - do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”, planowanego do realizacji według wariantu 1, służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia poprzez obwieszczenie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Ponadto, na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie zawiadamia wszystkich zainteresowanych, o możliwości zapoznania się treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Materiały dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Katowice ul. Dąbrowskiego 22, pokój 402. Z ich treścią można się zapoznać w godzinach 8:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. (32) 42 06 805.

Obwieszczenie znak WOOŚ.4231.2.2016.JB zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 04.11.2016 r.Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski