Miniatura - Herb Gminy MierzęciceMarszałek Województwa Śląskiego, po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A., działającego przez Pełnomocnika Pana Grzegorza Bujaka, w dniu 14 października 2016 r. wydał decyzję nr 2592/OS/2016.

 

Decyzja, o której mowa powyżej, zatwierdza „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w rejonie budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Tworóg - Tworzeń na terenie powiatów tarnogórskiego, będzińskiego oraz miasta Dąbrowa Górnicza w województwie śląskim”. Treść decyzji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice dnia 20.10.2016 r.

Właściciele nieruchomości, w granicach których będą wykonywane roboty geologiczne, zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, są stronami postępowania. Stronom postępowania od wydanej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska, za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym, Pan Grzegorz Bujak z firmy Agro Trade (wykonawca robót geologicznych), pismem z dnia 17.10.2016 r., zgodnie z art. 81 w/w ustawy, zgłosił zamiar przeprowadzenia robót wiertniczych (na terenie Gminy Mierzęcice roboty będą przeprowadzone w następujących sołectwach: Nowa Wieś, Mierzęcice, Zawada, Sadowie, Toporowice, Przeczyce).

Planowane roboty geologiczne polegać będą na wykonaniu:

  • 629 otworów geologiczno - inżynierskich o głębokościach 3,0 ÷ 24,0 m o łącznym metrażu 4661 mb wraz z ich opróbowaniem,
  • 66 sondowań dynamicznych typu DPL i/lub SLVT o łącznym metrażu do 485 mb,
  • 35 sondowań statycznych typu CPT/CPTU o łącznym metrażu do 359 mb.


Z uwagi na możliwość wystąpienia w podłożu gruntów słabonośnych wymagających przegłębienia otworów oraz ewentualnej konieczności dogęszczenia otworów zakłada się rezerwę metrażu wierceń wynoszącą +200 mb.

Planowany czas wykonania robót: 02.11.2016 r. - 01.12.2016 r.

Termin rozpoczęcia prac: nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się decyzji Marszałka Województwa Śląskiego (organu administracji geologicznej).

Osoby sprawujące kierownictwo i dozór prac geologicznych:

  • mgr Grzegorz Bujak - kierownik robót terenowych,
  • mgr inż. Anna Ciejka - dozór geologiczny,
  • Bogdan Nowosielski, Paweł Smołowik, Piotr Gil, Mirosław Żmuda, Dawid Borusiński - wiercenia metodą mechaniczno - obrotową świdrem spiralnym,
  • Grzegorz Latacki, Mateusz Czura - wiercenia rdzeniowane.


Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski