Miniatura - Herb Gminy MierzęciceMarszałek Województwa Śląskiego, obwieszczeniem z 20 września 2016 r. zawiadomił o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego, w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w rejonie budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Tworóg - Tworzeń.


Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec powyższego, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia, w Referacie ds. Geologii i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Henryka Dąbrowskiego 23, pokój 0A.39 (parter, sektor A), telefon: (32) 77 40 639, można zapoznać z aktami postępowania, wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów, a także złożyć dodatkowe wyjaśnienia mogące mieć znaczenie w przedmiotowej sprawie.

Po upływie terminu o którym mowa powyżej, na podstawie zebranego materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja.

Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych, nie będzie upoważniać do wykonywania robót geologicznych. Wejście w teren w celu wykonania robót geologicznych powinno się odbyć na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z właścicielami nieruchomości.

Przypominam, że roboty geologiczne prowadzone będą na terenie działek położonych w obrębie następujących miejscowości:

  • gmina Tworóg: Tworóg, Nowa Wieś Tworoska, Boruszowice, Mikołeska,
  • gmina Tarnowskie Góry: Tarnowskie Góry, obręb Pniowiec,
  • gmina Miasteczko Śląskie: Miasteczko Śląskie, obręb: Żyglinek, Żyglin, Brynica, Miasteczko Śląskie,
  • gmina Ożarowice: Ożarowice, Pyrzowice,
  • gmina Mierzęcice: Nowa Wieś, Mierzęcice, Zawada, Sadowie, Toporowice, Przeczyce,
  • gmina Siewierz: Wojkowice Kościelne,
  • gmina Dąbrowa Górnicza: Dąbrowa Górnicza, obręb: Trzebiesławice, Ujejsce, Ząbkowice, Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce Wielkie.


W przypadku osiągnięcia pozytywnego rezultatu robót geologicznych, wykonana zostanie dokumentacja geologiczno - inżynierska, której zatwierdzenie będzie przedmiotem kolejnego postępowania administracyjnego. Obwieszczenie (znak sprawy: OS-RG.7440.00005.2016) zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 26.09.2016 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski