Miniatura - Herb Gminy MierzęciceW marcu ubiegłego roku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice”.

 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Łukasza Musioła, działającego w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.  Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, w dniu 11 lipca 2016r. została wydana decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla w/w zadania inwestycyjnego.

Jak poinformował w swoim obwieszczeniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (znak: WOOŚ.4210.13.2015.IŁ.39 z dnia 13 lipca 2016 r.), od decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.

Z treścią decyzji można zapoznać się m.in.:

  • w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, IV piętro, pok. 407 (tel. kontaktowy: 32 42-06-819),
  • w Urzędzie Gminy Mierzęcice (Referat Gospodarki, pok. nr 3).


Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOOŚ.4210.13.2015.IŁ.39 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 18.07.2016 r.Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski