Miniatura - Herb Gminy MierzęciceDo 30 czerwca 2016 r. miała zostać wydana decyzja, będąca następstwem prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice”. Wskazany termin nie został jednak zachowany.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach obwieszczeniem znak: WOOŚ.4210.13.2015.IŁ.37 z dnia 30 czerwca 2016 r. poinformował, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w zamierzenia inwestycyjnego zostanie zakończone w terminie do 29 lipca 2016 r., co spowodowane jest skomplikowanym charakterem sprawy oraz koniecznością przeanalizowania całości zgromadzonej w trakcie postępowania dokumentacji, a także koniecznością przeanalizowania wniesionych uwag.

Wedle przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Jest ona wymagana dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie pn. „Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 – węzeł Mierzęcice”, które w części będzie realizowane na terenie zamkniętym, kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1 pkt 60).

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4210.13.2015.IŁ.37 z dnia 30 czerwca 2016 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 01.07.2016 r.


Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski