Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na ogłoszony 10 lutego 2016 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęło łącznie 9 ofert.

 

 1. Na zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym” - 2 oferty.
 2. Na zadanie nr 2 „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych” - 7 ofert.

Zadania obejmują organizację wolnego czasu poprzez organizację zajęć sportowych oraz ruchowych, wyjazdów turystycznych a także zachęcanie do ruchu i zdrowego trybu życia osób w każdym wieku na terenie Gminy Mierzęcice.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 1 - 50.000 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 2 - 30.000 zł.

Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja oceniała możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty były oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych w ogłoszeniu konkursu kryteriów oceny.

Wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz ogłoszeniu otwartego konkursu i w wyniku oceny formalnej i merytorycznej spełniły wszystkie złożone oferty. Z uwagi na ograniczone środki finansowe przewidziane na realizację zadania publicznego dotacje zostały przyznane w następujących wysokościach:


Zadanie nr 1
  -„Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

 1. Klub Sportowy ,,STRAŻAK” Nowa Wieś - kwota dotacji 34.000,00 zł
 2. Uczniowski Klub Sportowy IKAR - kwota dotacji 10.000,00 zł

Zadanie nr 2  -,,Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych”

 1. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Nasza Szkoła” - 4.000 zł
 2. Fundacja PARADYGMAT - 4.000 zł
 3. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic - 4.400,00zł
 4. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji wsi Boguchwałowice - 4.700 zł
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Nowa Wieś i Okolice” - 5.000 zł
 6. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Nowa Wieś i Okolice” - 3.100 zł
 7. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Przeczyce „Nad Czarną Przemszą” - 4.800 zł

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski