Miniatura - Herb Gminy MierzęciceW dniach od 27 października do 25 listopada 2015 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w rejonie MPL „Katowice” w Pyrzowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, mógł wnieść pisemną uwagę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2015 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna uwaga, dotycząca poszerzenia granic opracowania planu miejscowego. W świetle przepisów ww. ustawy (art. 17 pkt 12) uwaga została nieuwzględniona, ponieważ poza dwiema działkami (których część położona jest w granicach sporządzanego planu miejscowego), działki o których mowa w uwadze położone są poza granicami planu określonymi w uchwale Nr XXXVIII/367/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.

Jednocześnie informuję, że przy rozpatrywaniu uwag zgłoszonych do projektu planu organ związany jest przywołaną uchwałą, która określiła granice planu. Objęcie ustaleniami planu działek o których mowa w uwadze, wymaga przyjecia przez Radę Gminy nowej uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, sporządzenia projektu i przeprowadzenia całej procedury planistycznej zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Andrzej Cembrzyński