Miniatura - Herb Gminy Mierzęcice13 lipca 2011 r. wpłynęła do Urzędu Gminy oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

 


Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

Treść oferty: