Wójt Gminy Mierzęcice informuje, o zakończeniu przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice.

 


W
wyniku przeprowadzonych w dniach od  11 sierpnia 2015 r. do 18 sierpnia 2015 r.  konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie:

  • określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej,


do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do powyższych projektów uchwał od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mierzęcice nr Nr IV/21/2010 z dnia 29 grudnia  2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  z późn. zm.) w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje przeprowadzone są z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

W wyznaczonym terminie wpłynęły do tut. Urzędu uwagi dwóch właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mierzęcice dotyczące ww. projektów uchwał, w przedmiocie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Andrzej Cembrzyński