Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, o zakończeniu przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice.

 

 

W wyniku przeprowadzonych w dniach od 8 maja do 15 maja 2015 r. konsultacji projektów uchwał w sprawie:

  1. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
  2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
  3. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do powyższych projektów uchwał od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.


Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mierzęcice Nr IV/21/2010 z dnia 29 grudnia  2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje przeprowadzone są z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski