Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania.


Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na ogłoszony 27 stycznia 2015 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęło łącznie 8 ofert:

  1. Na zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym” - 2 oferty.
  2. Na zadanie nr 2 „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych” - 6 ofert.

Zadania obejmują organizację wolnego czasu poprzez organizację zajęć sportowych oraz ruchowych, wyjazdów turystycznych a także zachęcanie do ruchu i zdrowego trybu życia osób w każdym wieku na terenie Gminy Mierzęcice.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 1 - 50.000 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 2 - 30.000 zł.

Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja oceniała możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty były oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych w ogłoszeniu konkursu kryteriów oceny.

Wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz ogłoszeniu otwartego konkursu i w wyniku oceny formalnej i merytorycznej spełniły wszystkie złożone oferty. Z uwagi na ograniczone środki finansowe przewidziane na realizację zadania publicznego dotacje zostały przyznane w następujących wysokościach:

Zadanie nr 1
„Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

  1. Klub Sportowy ,,STRAŻAK” Nowa Wieś - kwota dotacji 35.000,00 zł
  2. Uczniowski Klub Sportowy IKAR - kwota dotacji 8.644,50 zł

Zadanie nr 2
,,Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych”

  1. Uczniowski Klub Sportowy IKAR - kwota dotacji 5.340,00 zł
  2. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic - kwota dotacji 6.500,00 zł
  3. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Przeczyce ,,Nad Czarną Przemszą” - kwota dotacji 6.500,00 zł
  4. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji wsi Boguchwałowice - kwota dotacji 6.500,00 zł
  5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice” - kwota dotacji 2.500,00 zł
  6. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice” - kwota dotacji 2.660,00 zł