Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice ogłasza konkurs na "Najpiękniejszą posesję w Gminie Mierzęcice 2011". Celem niniejszego konkursu jest promowanie wśród mieszkańców Gminy Mierzęcice dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.

 Konkurs powinien również skłonić mieszkańców gminy do podejmowania prac porządkowych oraz przedsięwzięć organizacyjno – technicznych, w swym środowisku, m. in. w zakresie:

 • sadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
 • dbałości o wygląd i stan techniczny budynków położonych na posesji oraz estetyki wokół posesji,
 • segregacji i zagospodarowania śmieci.

 

UCZESTNICY KONKURSU

 • Konkurs ma zasięg ogólnogminny.
 • Uczestnikami konkursu mogą być właściciele lub użytkownicy posesji z terenu Gminy Mierzęcice.

 

TRYB ZGŁASZANIA

 • Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do Urzędu Gminy w Mierzęcicach, poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1
 • Zgłoszenie należy składać  w  sekretariacie  Urzędu Gminy Mierzęcice (druk karty  uczestnictwa można otrzymać w sekretariacie Urzędu, lub na stronie internetowej www.mierzecice.pl) do dnia 01.08.2011r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.
 • Zgłoszenie winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko właściciela posesji, dokładny adres, telefon kontaktowy, podpis zgłaszającego. Mile widziane będą zdjęcia interesujących fragmentów oraz krótki opis zgłaszanej posesji.
 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym rejestrację fotograficzną posesji oraz nieodpłatne wykorzystanie fotografii do celów promocyjnych Gminy Mierzęcice.

 

KRYTERIA OCENY W KONKURSIE

Oceny posesji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mierzęcice. O terminie wizytacji posesji uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

Przedmiotem oceny będzie:

 1. Ogólny wygląd posesji – sposób zagospodarowania, estetyka, czystość i porządek.
 2. Stan techniczny i estetyka budynków.
 3. Zagospodarowanie posesji:
 • część gospodarcza (budynki gospodarcze, podwórze, drogi dojazdowe, ogrodzenie)
 • część wypoczynkowo – ozdobna
 • wyposażenie w elementy małej architektury (pergole, murki oporowe, oczka wodne itp.)
 • trawniki
 • zadrzewienia
 • ogródek skalny
 • rabaty kwiatowe
 • ukwiecenie tarasów, werand, balkonów
 • kącik wypoczynkowy.

 

TERMINY W KONKURSIE

 1. Przyjęcie zgłoszeń uczestników do udziału w konkursie   – do 1.08.2011r.
 2. Wizytacja i ocena zgłoszonych w konkursie posesji – do 20.08.2011r.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 28.08.2011r. podczas  Dożynek Powiatowo- Diecezjalnych.

NAGRODY
Laureat  konkursu otrzyma tytuł „Najpiękniejsza posesja w Gminie Mierzęcice 2011” wraz z nagrodą rzeczową ufundowaną przez Wójta Gminy w Mierzęcicach.


Pliki do pobrania: